De ANTRE-visitatiemodules

In "Accreditatie in het hoger onderwijs" (SDU, 2003) hebben wij accreditatie als een proces gedefinieerd: "De na een keuring verleende erkenning van een opleiding, welke erkenning is gericht op het hechten van rechtsgevolgen daaraan." Dit proces is waar het uiteindelijk om gaat: wordt het “keurmerk” verleend of niet? De uitkomst van de beoordelingsprocessen van uw instelling of opleiding, staat nooit tevoren vast. De organisatie en planning van de te nemen stappen is vaak afhankelijk van allerlei omstandigheden. Het is dus belangrijk dat toeval wordt beperkt, maar de visitatie toch een waardevolle uitkomst van al die inspanningen biedt.

Om die reden Is ANTRE gebaseerd op een strakke scheiding tussen het inhoudelijke werk enerzijds, en de logistieke organisatie anderzijds. Om die taakverdeling tussen het proces en het inhoudelijk protocol te realiseren, hebben wij het accreditatienetwerk ANTRE opgericht. Zo worden commissieleden niet lastig gevallen met logistiek en organisatie en is de secretaris geheel vrij om zich met de commissieleden te concentreren op de inhoud.

De commissieleden en onze secretaris vormen een team dat alle facetten kent van hun verantwoordelijkheid voor de gemotiveerde beoordelingen die worden verwacht. De onafhankelijkheid en deskundigheid van de commissie en hun leden staat buiten twijfel en wordt voluit gericht op het uitbrengen van een nuttig visitatierapport. Accreditatie is een middel en geen doel, dus de waarde van onze visitatie voor de instelling en de opleiding staat centraal.

ANTRE biedt een basispakket voor visitaties aan dat voldoet aan alle eisen die de WHW en het NVAO-kader stellen. Wat de opdrachtgevende instelling/opleiding zelf wil en mag doen wordt tevoren afgesproken. Zo krijgt elke visitatie de inhoudelijke karakteristieken die u verwacht en wordt een visitatierapport geleverd dat aan alle eisen voldoet die daaraan door de instelling, de NVAO en andere gebruikers worden gesteld.

Dit basispakket kan met modules worden aangevuld, waardoor opgeteld een full service pakket ontstaat. Veel voorbereidend en organiserend werk aan het accreditatieproces moet of wil de instelling zelf verrichten. Daarom kan ons basispakket bijvoorbeeld worden aangevuld met de beoordeling van één of meer bijzondere kwaliteitkenmerken, een benchmarking, een maatgesneden invulling van de verbeterfunctie en andere bijzondere elementen. Dit maakt mogelijk om het toepasselijke deel van het NVAO-beoordelingskader exact op uw situatie en wensenpakket toe te snijden. Wij optimaliseren de werkverdeling tussen instelling, projectorganisatie, secretaris en commissie, zodat echt efficiencywinst wordt geboekt.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst