Rechtspersonen voor hoger onderwijs

Rechtspersonen

Het kwaliteitsbeleid van de overheid ten aanzien van rechtspersonen voor hoger onderwijs, de voormalige aangewezen universiteiten en hogescholen, verandert ook. Dat geldt a fortiori voor de kwaliteitseisen en accreditatie aan instellingen die voor het eerst een accreditatie aanvragen. Ook de voormalige aangewezen instellingen die al geaccrediteerde opleidingen hebben, krijgen te maken met een ander type beoordeling, al verandert hun wettelijke status verder niet wezenlijk.

Beslagen ten ijs

Het centrale document in het visitatieproces van een (nieuwe) opleiding is het zelfevaluatierapport dat de instelling tevoren opstelt. Samen met de daarbij behorende bijlagen bevat dit de informatie waarop de visitatiecommissie haar site visit uitvoert en haar beoordeling baseert.
Kerndocument is ook de onderwijs- en examenregeling (OER). Het vooraf zorgvuldig controleren van de inhoudelijke en juridische kwaliteit van de OER, waaronder de regeling van de examencommissie, en de relatie tot de dagelijkse werkelijkheid, is belangrijk. Dit verbetert ook de voorbereiding van de visitatie.

In 'Accreditatie in het hoger onderwijs' (SDU, 2003) hebben wij accreditatie als een proces gedefinieerd: "De na een keuring verleende erkenning van een opleiding, welke erkenning is gericht op het hechten van rechtsgevolgen daaraan." Dat proces is waar het uiteindelijk om gaat als het moment daar is: wordt het "keurmerk" verleend of niet? De uitkomst van de beoordelingsprocessen van uw instelling of opleiding, staat niet tevoren vast. De organisatie en planning van de te nemen stappen is vaak sterk afhankelijk van omstandigheden van het geval. Het is dus belangrijk dat het toeval zoveel mogelijk wordt beperkt en de voorbereiding gedegen is.
Eind 2010 verschijnt bij de SDU deel 3 in de serie 'Wegen voor nieuw hoger onderwijs en wetenschap' over de nieuwe accreditatiemethode: Accreditatie en Kwaliteitzorg. Weer op initiatief en met medewerking van TriasNet Consultants.

Lees meer over rechtspersonen voor hoger onderwijs

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst