Instellingstoets, accreditatie, tno en advies-visitatie

TriasNet Consultants en REMEDI.Solutions vormen een netwerk van gecertificeerde secretarissen om universiteiten en hogescholen maatgesneden onderwijsvisitaties te bieden met de hoogste toegevoegde waarde. Dit netwerk heet, evenals onze aanpak, “ANTRE”. ANTRE voert voor de opleiding of de instelling een advies-visitatie of een NVAO-visitatie uit, maar is geen klassiek vbi of evaluatiebureau met bijbehorende overhead of versteende routines.

De accreditatiemethodiek ondergaat doorlopend subtiele veranderingen. Maar ook de ‘toevallige’ samenstelling van de visitatiecommissie brengt onzekerheid met zich mee. De doelstellingen van het accreditatiemodel zijn velerlei en ambitieus, de beoordelingsstandaarden ruim, maar de beoordelingscriteria fluïde, en de gevolgen van slechte beoordelingen groot. Tegelijk moeten visitaties volgens de wet en meer op verbeteradvies en op de werkelijkheid binnen de opleiding worden gericht. Het ANTRE netwerk speelt hierop actief in, want wij constateren dat onzekerheid over wat wordt gevraagd en geëist een vast gegeven is.

De WHW en de NVAO schrijven voor dat accreditatie is gericht op onderwijsverbetering èn -beoordeling. Wij volgen het NVAO-Accreditatiekader op de voet, maar toch wringt de combinatie van beoordelen en verbeteren. Zolang die functies niet zijn gescheiden, verenigt ANTRE het onverenigbare op een voor de instelling verstandige en passende wijze. Dat vraagt allereerst om stevig bewustzijn over het mentale verschil tussen beoordelen en verbeteren en een daarop aangepaste benadering van het gehele proces van zelfevaluatie en visitatie: met de vaste basismodule en optionele uitbreidingen.

Advies-visitatie

Een belangrijk instrument voor de opleiding of de instelling is daarom ook de adviesvisitatie ANTRE-style. Kort gezegd is dit een beknopte maar dekkende simulatie van het visitatieproces, uitmondend in adviezen die al voor de ‘echte’ visitatie te implementeren zijn en in adviezen voor langere termijn. De standaarden en criteria die hierin worden toegepast zijn ook veel breder dan die van het Accreditatiekader. Daarom is de adviesvisitatie niet bedoeld als simpele proef- of oefenbeoordeling.

De ANTRE adviesvisitatie kan zowel voor de instellingstoets als voor een opleidingsaccreditatie worden uitgevoerd.

Visitatie voor accreditatie en tno

Wij hanteren bij ‘echte’ visitaties een efficiënt onderscheid tussen procesgeleiding en concentratie op inhoud, en ontwikkelden een nieuwe aanpak van onderwijsvisitaties en brengen onze aanpak samen met instellingen in praktijk. De taakverdeling tussen een inhoudelijk secretaris, de logistieke organisatie en de inhoudelijke ondersteuning is een ander onderscheidend kenmerk van het ANTRE visitatieconcept. Door ons arrangement van werkverdeling en een andere rolopvatting, kunnen de secretarissen en commissies hun werk richten op de afgesproken eigenlijke doelen. Hierdoor kunnen wij de dingen beter en goedkoper doen en tegelijk weeffouten in het wettelijke model repareren. Dat is goed voor de efficiëntie, deskundigheid en onafhankelijkheid van commissie èn voor de toegevoegde inhoudelijke waarde van visitatierapporten. ANTRE kan daardoor extra aandacht geven aan de toegevoegde waarde van de gesprekken tijdens de site-visit voor de instelling/opleiding zelf.

Meer dan de NVAO-standaarden alleen

ANTRE geeft ruimte voor eigen beoordelingswensen èn voor ‘laterale’ (niet wettelijke) beoordelingscriteria. Die acht zij minstens even belangrijk voor de toegevoegde waarde van een visitatie. Zo wordt voldaan aan alle eisen en voorwaarden en is ruimte voor maatwerk. Zo wordt de toegevoegde waarde van een dure en arbeidsintensieve activiteit die een visitatie zal zijn, ook op het terrein van de verbeterfunctie waargemaakt. Met name die laatste functie wordt hiermee versterkt.

Wij nodigen u uit om contact op te nemen voor een oriënterend gesprek over een passende taakverdeling tussen instelling, opleiding, commissie, secretaris en projectorganisatie over visitaties waarbij toegevoegde waarde centraal staat.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst