Kennisdelta.nl

Kennisdelta.nl

Kennisdelta.nl is een plan voor een landelijk, gratis toegankelijk, zichzelf onderhoudend, interactief multi-tasking instrument dat tot doel heeft een blijvende brug te slaan tussen kennisbezitters en kennisgebruikers in het besef dat elke persoon, elke organisatie en elke organisatie zowel bezitter als gebruiker is. Het gaat er om dat complementaire kennis, kunde of vaardigheid snel wordt gevonden, of beschikbaar wordt gemaakt, of (verder) wordt ontwikkeld. Dit is een oud probleem dat in de internationale kennismaatschappij eerder nijpender wordt dan minder.

Kennisdelta.nl is ontworpen voor informatie, communicatie en matching. Een ander kenmerk is dat Kenisdelta.nl de grenzen van het publieke en het private domein overschrijdt; we gaan ervan uit dat daartussen slechts kunstmatige grenzen bestaan en dat alle sectoren van de maatschappij worden gediend en profiteren. Andere grenzen die wordt geslecht, zijn die tussen wetenschap en praktijk, onderzoek en toepassing, ontwikkeling en verspreiding, en kennis en kunde.

Indien U geïnteresseerd bent om mee te werken aan uitvoering of exploitatie, nodigen wij U graag uit om contact op te nemen.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst