Afdrukken

PROFIELSCHETS

Kern van onze inzet:

 • bevorderen van samenwerken met dynamische spelregels
 • scheppen of verbeteren van patronen van samenwerking
 • verbeterde samenhang tussen inhoud, proces en resultaat
 • aanbrengen van cultuurverbeterende organisatiestructuur

U wilt uw beleid en organisatie aan veranderde situaties afstemmen en beter inspelen op ontwikkelingen

TriasNet Consultants

 • verbindt instrumenten aan doelen
 • leidt of begeleidt processen en projecten
 • ontwikkelt of verbetert patronen van samenwerking
 • brengt organisatiecultuur en bestuursstructuur in evenwicht
 • brengt beleidsruimte, politieke en strategische speelruimte in kaart
 • geeft richting aan beleid, bestuurlijke communicatie en operationeel werk
 • ontwerpt dynamische spelregels in passende verschijningsvorm:
  procesarchitectuur, regeling, statuten, convenant, overeenkomst, reglement, afspraak.

WAT - Stapsgewijs organiseren; kunde of kunst ?

INSPIREREN - Doen we de goede dingen; doen we de dingen goed

 • Audit-SEC ™: analyse van bestuur of beleid
 • Boardroom consult, sparring en second opinion
 • Haalbaarheidsverkenning en richtinggevende analyse.
 • Implicatie-toets: past mijn plan in de organisatie en werkt het?
 • Beleids-, bestuurs- en organisatie advies
 • Legislative Audit
 • Attitudevorming

ORGANISEREN - Management of improvement

 • Vorm geven van samenwerken
 • Aanbrengen van dynamische organisatie structuren
 • Integreren van “Checks and Balances” in organisatiepatronen
 • Ontwikkelen van anticiperende bestuurlijke (sub-)systemen en reglementering
 • Aanpassen van organisatiestructuur aan interne en externe omgevingsverandering
 • Sturingsfilosofie, werkmethoden, ict, kennis en competentiemanagement
 • Vertaling van bestuurlijk model in cultuurbepalende spelregels
 • Projectbegeleiding en interim management

OVERBRUGGEN - Probleem preventie en interventie

 • Beleids-juridisch advies
 • Matching van verschillen van inzicht
 • Kennis genereren, ordenen en verspreiden
 • Leiden of begeleiden van complexe of vastgelopen processen
 • Conflictbemiddeling, geschilbeslechting, arbitrage
 • Verbinding van inhoud, proces en vorm

AFTER SERVICES - Blijven leren

 • Lukt de evolutie naar flexibele, stabiele, zelfstandig taak- en doel zoekende organisatie?
 • Werk het beleid zoals voorzien en zijn er ongewenste neveneffecten?

HOE - Preventief of curatief

ANALYSEREN - Op de interfaces liggen problemen

 • We analyseren met U de doelen van onze samenwerking
 • Samenwerken met de verantwoordelijken èn de mensen die het werk doen.
 • U heeft één gesprekspartner die andere deskundigen voor uw opdracht verenigt
 • Zoeken naar intelligente formele en informele “regelsystemen” voor mensen en hun expertise

DOEN - Just in time policy

 • Decentraal waar mogelijk, centraal als dat moet
 • Oog voor strategische en operationele verantwoordelijkheden
 • Uw organisatie komt -blijft- in balans door countervailing powers
 • Aandacht voor de creativiteit en zelfstandigheid van individuele werkers
 • Een open flexibele structuur die voor lange termijn arbeidsplezier verschaft
 • Een cultuurbepalende structuur die bij uw sector en type bedrijf past
 • De lichtst mogelijke instrumenten en interventies, al kunnen die hard lijken.
 • Te rigoreuze ingrepen worden begrepen noch verwerkt, en verstoren verbetering en herstel.

INTEGREREN - met verschillende interfaces

 • Verband aanbrengen tussen bestuurlijke, juridische en inhoudelijke disciplines
 • Communicatie tussen mensen, organisaties en bestuursorganen verbeteren
 • Politiek of bestuurlijk strategisch beleid vertalen naar de organisatie
 • Vertaling van analyse naar besluitvorming, planning en uitvoering
 • Integraal verbeteren van produkt-, beleids-, of uitvoeringscycli
 • Besturen in wisselwerking met organisatiecultuur en -structuur
 • Valkuilen zichtbaar maken

VOORUITZIEN - en afwegen

 • Resultaat Degelijkheid Allure
 • Kwaliteit is genereert ook kwantiteit
 • Wisselwerking van praktijk en wetenschap
 • Objectiverend en niet voorgeprogrammeerd
 • Analyserend en toekomst- en oplossingsgericht
 • Business en public administration met bestuursrechtelijke en juridische invalshoek
 • Inspiratie, impact, innovatie, initiatief, integraliteit, integriteit
 • Stressreductie door bestuurlijke organisatie
 • Besturen = mensenwerk = maatwerk
 • U zet de punt op de i.

EN VERDER

TriasNet is in 1986 op informele basis gevormd als samenwerkingsverband omdat in publieke- en private sector veel deskundigheid aanwezig is die niet optimaal wordt benut. In 1988 werd de Stichting TriasNet opgericht als een koepelorganisatie. TriasNet Consultants is een sinds 1989 bij de stichting aangesloten maatschap. Onze netwerk structuur en een belangrijk uitgangspunt voor bestuur en organisatie -de balans tussen gescheiden machten of Trias Politica zoals geïnspireerd door Baron de Montesquieu- vormen de elementen van de naam van onze in hoge mate virtuele organisatie.

TriasNet werkt in Nederland en OESO-landen en in Centraal en Oost Europa in politiek, bestuurlijk, beleidsgericht advies; departementale organisatie. Beleidvormend op hoofdlijnen van wet- en regelgeving. In de fasen van beleidsvorming en -uitvoering met counseling, adviesmissies, workshops, training visits, seminars.

TriasNet maakt voor u internationale ervaring en ervaring in openbaar bestuur beschikbaar en werkt samen met onder andere de OECD, VIA-Consult, SDU Den Haag en onafhankelijke consultants. TriasNet is gericht op grotere, gelaagde, of hybride organisaties in openbaar bestuur, bedrijfsleven, bekostigde en gesubsidieerde sector zoals parlement, ministerie, lokale overheid, zelfstandige bestuursorganen en intermediaire organisaties. Onze gebundelde ervaring is onder meer opgedaan met internationaal advieswerk op politiek en bestuurlijk niveau in 21 landen achter het voormalig IJzeren Gordijn, bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en andere overheidsinstellingen, Hogescholen en Universiteiten.

Deze brochure kunt u binnenkort downloaden.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst