CURRICULUM VITAE mr. P.C. (PETER) KWIKKERS

You can download a pdf of Peters’ CV in EU-format here

Persoonlijke gegevens: Geboren 7-1-1955 te Dordrecht
Gehuwd met Ulrike Göke MA, MBA
één zoon: Calvin Victor Lemond (1992)
Profiel:

Adviseur / manager met ruime nationale en internationale ervaring op topniveau op beleidsmatig, bestuurlijk en juridisch gebied in publieke sector en non-profit. Initiatiefrijk, inventief, communicatief; analytisch, gevoelig voor beleid en uitvoering. Sterk in ontwikkelen van organisatorische structuren en juridische vormgeving ervan, project- en procesorganisatie en bestuurlijke verhoudingen. Multidisciplinaire aanpak met aandacht voor verwante aspecten. Leiderschapstijl: oplossing- en resultaatgericht met verwerven van draagvlak; gericht op teamwerk (mensenwerk) en verandering, kan doorzetten, compromissen sluiten, alternatieven ontwikkelen, doelen bijstellen en zelfstandig opereren (uitkomst: personal employability program, uitgevoerd door B&A).

Oprichter van TriasNet Consultants (1986), gespecialiseerd in organisatierecht en management in de publieke sector en grensgebieden van publieke en private sector. Procesbegeleiding bij verandertrajecten, cultuurveranderende business redesign. Bestuurlijke analyse, strategisch beleid, bestuurs-juridische regelingen en advies. Productontwikkeling en implementatie, ontwikkeling van (oprichtings-)statuten, reglementen, bestuursovereenkomsten. Advies bij fusies en andere samenwerkingsvormen en vernieuwing van bestuurlijke organisatie. Bestuurlijke mediation. Accreditatie-advies en advies over regeling van kwaliteitzorg en financiering van (hoger) onderwijs. Ontwikkeling van publicaties, onderwijsvorm en -inhoud en training. Auteur toelichtende commentaren op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

   
Loopbaan:  
2001-heden

Partner, TriasNet Consultants

Adviseur voor publieke beleidsonderwerpen en bestuurlijke en juridische vraagstukken. Proces- en- projectmanagement. Strategische beleidsvorming en implementatie, vormgeving van samenwerking, hybride bestuursconvenanten, cultuurbeïnvloedende organisatieverandering, projectbegeleiding en haalbaarheidsverkenning. Mediation en internationaal advies (oprichter in 1986, vanaf 2001 full time).

   
1997-2001

Beleidsadviseur, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Algemeen bestuurlijke- en bestuurlijk-juridische zaken; beleidsadvies; wet- en regelgeving; markt en overheid; deregulering; sanctiebeleid; onderwijsplanning; aangewezen onderwijs; vouchers; administratief- en civielrechtelijke beroepsprocedures, vertrouwelijke bestuursonderwerpen.

   
1993-1997

Leiding van de ontwikkeling en uitvoering van het Legislative Reform Programme, t.b.v. sturen, stimuleren en begeleiden van beleidsontwikkeling, wetgeving en implementatie voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de nieuwe Lid-Staten van de Raad van Europa in centraal en oost Europa, verkerend in de overgangsfase naar marktgerichte democratieën; w.o. leiding van:

  • adviesmissies voor wetgeving en beleidsontwikkeling,
  • multilaterale thema-workshops ter ondersteuning van beleidsontwikkeling
  • study visits voor managers, over beleid in uitvoering;
  • een serie boeken met onderbouwende studies en landen-rapporten;
  • het LRP-team, programfinanciering, algemene interne zaken;
  • en voorts het geven van lezingen en presentaties.
   
1990-1993

Senior beleidsadviseur, Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Projectleider Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Projectleider decentralisatie huisvesting hoger beroepsonderwijs (OKF) en Convenant militaire HO-instellingen. Overige bestuurlijke, juridische en internationale zaken, interne en externe reorganisatie, vertrouwelijke bestuurszaken.

   
1987-1990

Coördinator Sectie Personeels- en studenten beleid; Directie Wetenschappelijk Onderwijs. Na fusie met de Directie Academische Ziekenhuizen: Algemene; Bestuurlijke en Juridische Zaken (Directie Instellingen van Wetenschappelijk Onderwijs); Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Samenvoegen afdelingen algemene-, bestuurlijke- en studentenzaken; vz. invoeringsgroep Wet Wetenschappelijk Onderwijs 1986; projectleider decentralisatie personeel beleid; overleg met instellingen en studenten; vz. overleg niet-universitaire instellingen; numerus fixus beleid; vz. rechtspositiereglement Open Universiteit; beroepsprocedures; secretaris Commissie ad hoc Koninklijke Bibliotheek, vertrouwelijke onderwerpen.

   
1986-1987

Staf-coördinator; Algemene Hogeschool Amsterdam (i.o.)

Bestuurs- en organisatie-adviseur van het stichtingsbestuur en de deelnemende instellingsbesturen en hun directies; ontwikkeling van bestuursorganisatie en reglementering; doorvoeren van het fusie proces; extern overleg.

   
1982-1986

Beleidsjurist; Stafdirectie Juridische Zaken en Wetgeving Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek; Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Deregulering; Taakverdeling en Concentratie in het wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen (TKV); contract activiteiten; bestuursreglementering; post-academisch onderwijs; overleg met instellingsjuristen; reorganisatie van de directie; internationale juridische zaken; administratief- en civielrechtelijke beroepsprocedures.

   
1980-1982

Docent Inleiding tot de Rechtswetenschap / Practicum Methoden en Technieken, RU Leiden (student-assistent).

Werkgroepdocent; ontwikkelen onderwijs- en examenmateriaal; bijdragen aan het handboek "InLeiden tot de Rechtswetenschap".

Overige werkzaamheden:  
2010 - heden Voorzitter werkgroep Hogeronderwijsrecht, Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht.
   
2010 - heden NVAO-gecertificeerd projectleider/secretaris voor visitaties.
   
2010 - heden Council Member; Gerson Lehrman Group (international consultancy)
   
2006 - heden Redacteur Expertise, visieblad voor het hoger onderwijs.
   
1985 - heden Lezingen/colleges iz. bestuur, organisatierecht, hoger onderwijs en onderwijsrecht.
   
1999 - 2003 Lid planning group voor het project "Governance" van de OESO/IMHE.
   
1980 - 1982 Student-assistent Inleiding Rechtswetenschap / Methoden en technieken aan de Rijksuniversiteit Leiden: werkgroepdocent; ontwikkelen onderwijs- en examenmateriaal; bijdragen aan het handboek "InLeiden tot de rechtswetenschap".
   
1979 - 1981 Redacteur 'MARE' (weekblad van de Leidse Universiteit).
   
1976 - 1978 Eindredacteur 'Trias' (magazine van de juridische faculteit).
   
1974 - 1979 Groepsleider geestelijk gehandicaptenzorg (tezamen ruim een jaar).
   
Scholing: Atheneum (Gemeentelijk Lyceum Dordrecht).
Nederlands recht; hoofdrichting burgerlijk recht (RU Leiden).
   
Post-academisch: COBA-beleidskunde, Leergangen Beleidskunde I en II, Course for Dutch Civil servants in the UK, Onderhandelen, Conflictmanagement, Project-management, juridisch pao, diverse seminars, Management van Mensen.
   
Talen: Engels (uitstekend; drie jaar werktaal)
Duits (uitstekend)
Frans (passief goed, schrijven redelijk)

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst