Selectie uit adviesopdrachten en projecten

TriasNet Consultants

 • Onderzoeken en begeleiding bij oprichting nieuwe ho- instellingen / opleidingen.
 • Vraagstukken inzake bestuurlijke samenwerking bekostigde instellingen; strategische, bestuurlijke, beleidsmatige en juridische vormgeving
 • Bestuurlijke mediation, o.m. tussen (college van bestuur) en medezeggenschapsraden
 • Adviezen over denominatie (bijzonder onderwijs / artikel 23 Grondwet)
 • Diverse interne en externe conflictoplossing in diverse (hoger) onderwijsinstellingen
 • Ontwikkelen en schrijven (nieuwe of vernieuwde) onderwijs- en examenregelingen (OER)
 • Adviezen over (regeling) opleidingscommissies
 • Adviezen over rechtmatigheid van vormen onderwijs aanbod
 • Adviezen aan medezeggenschapsraden en stembureaus
 • Adviezen inzake verzelfstandiging openbare scholen
 • Aanwijzing hoger onderwijsinstellingen / adviezen aan rechtspersonen voor hoger onderwijs
 • Accreditaties van nieuwe opleidingen
 • Rechtshulp bij dreigend verlies accreditaties
 • Vestiging nieuwe internationale instelling in Nederland
 • Ontwikkeling managementinstrument voor faculteit en opleiding voor toetsing en behoud rechtmatigheid en doelmatigheid en kwaliteit
 • Adviezen interne bestuurlijke organisatie bekostigde instelling
 • Adviezen in verband met overdracht overheidsbudgetten voor opleidingen in de gezondheidszorg, gepaard aan samengang met WHW-instellingen
 • Problematiek rond aanwijzing en accreditatie van aangewezen WHW-instelling
 • Visitaties opleidingen wetenschappelijk onderwijs en postinitiële masteropleidingen.
 • Vorming samenwerking van een ROC met een aangewezen hoger onderwijsinstelling
 • Strategisch en bestuursjuridisch advies en begeleiding bij onderzoek naar fraude in het (hoger) onderwijs (2002-2009)
 • Bezwaarschriften en beroepsprocedures rond terugvordering Rijksbijdrage: Dossier Rekenschap (2003-2007).
 • Bezwaar- en beroepsprocedure titulatuur.
 • Individuele arbeidsconflicten met bestuurlijke impact (mediation)
 • Adviezen in diverse rechtspositionele studentaangelegenheden
 • Strategisch, politiek en inhoudelijk advies over wetsvoorstel voor een koepelorganisatie.
 • Wijziging methode overheidsbekostiging bijzondere instelling.
 • Keynotes voor brainstorms over bestuur, bekostiging, accreditatie en wetgeving.
 • Innovatieplan en innovatiesubsidie-verkrijging ten behoeve van een VMBO (plan bekroond met eervolle vermelding).
 • Divers advies over bachelor-master titulatuur
 • Bekostiging en samenwerking kunstopleidingen aangewezen en bekostigde hogescholen.
 • Mediation medezeggenschapsorganisatie en bestuursorganisatie Pabo.
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen bijzondere universiteit en aangewezen hogeschool.
 • Intentieverklaring en advies aan projectorganisatie voor fusie van Landbouwuniversiteit met agrarische twee hogescholen
 • Ontwikkeling project decentrale netwerkstructuur voor de ondersteunende diensten van een hogeschool voor de kunsten; ontwikkeling van nieuwe statuten, bestuursreglement en medezeggenschapsreglement.
 • Haalbaarheidsonderzoek inzake een kandidatenprogramma leidinggevende rijksambtenaren
 • Adviezen over de bestuurlijke inrichting van een Regionaal Opleidingscentrum (ROC).
 • Advies proces en hoofdstructuur verzelfstandiging en fusie van scholen voortgezet onderwijs.
 • Adviezen fusie van agrarisch- met een algemeen regionaal opleidingscentrum (AOC-ROC)
 • Adviezen voor financiële gezondmaking van een school voor volwasseneneducatie
 • Ontwikkeling hoofdstructuur voor samenwerking van drie onderwijsinstellingen.
 • Ontwikkelen samenwerkingsstichting van twee hogescholen voor onderwijsopleidingen, ontwerp statuten en samenwerkingsovereenkomst, onderhandelingen met vakbonden en medezeggenschap
 • Ontwikkeling samenwerkingsovereenkomst tussen bekostigde en niet-bekostigde hogeschool.
 • Juridische projectbegeleiding en bestuurlijke organisatie van fusie van twee hogescholen.
 • Bestuursjuridische ontwikkeling van een federatie van hogescholen.
 • Model voor competentie- en kennismanagement voor de non-profit-sector.

Optredens in seminars, conferenties, workshops ed

 • (VVKHO, België) Ledenvergadering/Seminar (Brussel, 2014)
 • (CMR) Training medezeggenschapsraden (Rotterdam, Amsterdam, 2013)
 • (LSVb) Inwerk nieuw bestuur (Utrecht, 2013)
 • (Facta) Regelgeving Studiekeuze (Utrecht, 2013)
 • (RSM) Examencommissie (Rotterdam, 2013)
 • (VMH) Medezeggenschap (Den Haag, 2012)
 • (Expertise) Beleid en wetgeving ho (IJsselstein, 2012)
 • (SBO) Accreditatie (Utrecht, 2011)
 • (Avans) Examencommissies (Breda, 2010)
 • (UvA/SDU/TriasNet) Financiering van hoger onderwijs (Amsterdam, 2009)
 • (Expertmeeting) Hoger onderwijs aan volwassenen (Den Haag, 2009)
 • (TriasNet) De WHW voor juristen (2002, 2003, 2004, 2007)
 • (In company) Seminars medezeggenschapsorganen (2003 - …)
 • (SBO) Nieuwe uitdagingen voor het hoger onderwijs (Amsterdam, 2007)
 • (SBO) Good governance in het onderwijs (Leiden, 2007)
 • (Fontys, in company) Visiteren en beoordelen in de toekomst (Utrecht, 2006)
 • (Elsevier) Leerrechten in het hoger onderwijs (Den Haag, 2006)
 • (Expertmeeting) Hoe verder met accreditatie (Den Haag, 2005)
 • (Elsevier) De nieuwe WHOO (Leidschendam, 2005)
 • (SBO) Voorbereiding op accreditatie (Velp, 2004)
 • (TriasNet) Nieuwe Onderwijs en Examenreglementen (Wageningen, 2004)
 • (In company) Hoger onderwijs wetgeving en beleid (Eindhoven, 2004)
 • (SDU/Vermande) Accreditatie (Amersfoort, 2004)
 • (OESO) Governance: International competition. (Amsterdam, 2002)
 • (SBO) Kwaliteit in het hoger onderwijs (Rotterdam, 2004)
 • (Soros Foundation) Management of higher education institutions (Chisinau, 2001)
 • (OESO) Governance: Entrepreneurship and Academic Values (Prague, 2001)
 • (OESO) Governance: New priorities and Changing structures (Linz, 2000)
 • (TU Delft/TriasNet) Samenwerking tussen bedrijven en ho-instellingen (Delft, 1988)

Raad van Europa: General programme manager; herfst 1993 - zomer 1997

 • Ontwikkeling en leiding van een multi-instrumenteel programma, gericht op democratisering, bestuurlijke vernieuwing en herziening van wetgeving van 22 nationale overheden in centraal en oost- Europa, met name ten dienste van de ministeries en instellingen belast met onderwijs, onderzoek, jeugd en sport.

Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap: 1982 – 2000 met intermezzo

 • Interdepartementaal project wetgeving markt en overheid.
 • Taskforce herziening beleid aangewezen en bekostigde onderwijsinstellingen.
 • Platform sanctiebeleid jegens instellingen voor onderwijs en onderzoek.
 • Internationalisering hoger onderwijs
 • Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
 • Herziening bestuursorganisatie universiteiten en hogescholen.
 • Ontwikkeling en bestuurlijke implementatie convenant tussen de ministeries van defensie, onderwijs en wetenschappen, twee universiteiten en de drie krijgsmachtonderdelen.
 • Verkoop onderwijsgebouwen aan hogescholen (OKF-operatie)
 • Derde geldstroombeleid
 • Fusies hoger beroepsonderwijs
 • Operatie Taakverdeling en Concentratie WO (TVC-operatie)

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst