WHW pocket 2009

WHW pocket 2009 (5e editie)Dit is de vijfde druk van de Wettenpocket van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), waaraan de Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en Collegegeldheffing is toegevoegd. De wetteksten in deze druk zijn bijgewerkt tot de op 1 december 2008 uit de tot dan verschenen Staatsbladen bekende stand van zaken, met inbegrip van de inwerkingtredingbesluiten tot die datum.

Deze pocket is bedoeld voor bestuurders, managers, beleids- en stafmedewerkers en actieve studenten, die niet (ook) de volledige losbladige uitgave, met uitvoerig algemene en artikelsgewijs toelichtend commentaar en alle relevante overige regelgeving betreffende het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, nodig achten. Voor hen vult deze pocket, met name door de uitvoerige index en verschillende andere zoekmogelijkheden, een leemte. Voor degene die regelmatig met allerlei hogeronderwijsregelgeving werkt, en voor vakjuristen, is deze ‘light-edition’ een ‘meeneem- of thuiswerkexemplaar’. Het is evident dat deze pocket voor hen de losbladige editie in de vier bekende blauwlinnen banden niet vervangt.

  • Deze editie wordt ten minste eenmaal per jaar volledig bijgewerkt en heeft daardoor voor een pocketuitgave een unieke actualiteit. Bij een majeure wetswijziging zal tussentijds een nieuwe editie verschijnen.
  • Bijzonder kenmerk is de ruim bemeten toelichting en leeswijzer ‘hoe gebruik ik de WHW’, en ‘waar staat wat’. Deze bevat ook een beknopt overzicht over de hoofdstukken WHW en vele sleutelbepalingen daarin. De toelichting stipt tevens in 2004-2008 ingevoerde wetswijzigingen aan en blikt – nog voorzichtig – vooruit op 2009 en verder in verband met het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel tot wijzing van de WHW.
  • De derde bijzondere kwaliteit is de zeer uitvoerige index. Die brengt u met een enkel trefwoord naar het wetsartikel dat u nodig heeft, ook zonder juridische opleiding of ervaring met de WHW, ook als het trefwoord zelf niet in de wet voorkomt.

U kunt met deze pocket op allerlei manieren bij de juiste wetsinformatie komen:

  • Met behulp van de zeer uitvoerige ‘intelligente’ alfabetische index, die een grote hoeveelheid trefwoorden bevat waarmee ook de snel over het hoofd geziene, maar toch relevante, wetsinformatie wordt ontsloten.
  • Centraal trefwoord bij de hantering van de WHW is het trefwoord ‘reikwijdte’; u komt dan uit bij bepalingen over het toepassingsbereik en bij begripsomschrijvingen. Daarmee bepaalt u of een wetsartikel op u of uw instelling van toepassing is. Zie ook paragraaf 4 van de toelichting. In geval van twijfel – en dat kan zeker over de strekking en impact vaker voorkomen; ook de wetgever vergist zich hierin – raadpleegt u een deskundig adviseur.
  • Via de steekwoorden in de marge van de wetstekst, waarvan achter de index een lijst is opgenomen.
  • Via de inhoudsopgave met de kopjes van de wetshoofdstukken en wetstitels.
  • Via de koptekstjes boven alle hoofdstukken, titels, paragrafen en wetsbepalingen.
  • Door het gebruik van de definitiebepaling in artikel 1.1 van de wet.
  • En last but not least via de toelichting die direct hierna volgt en die, algemeen en ook per hoofdstuk, de hoofdlijnen en de sleutelartikelen van de WHW aantipt. Zo krijgt u tevens inzicht in het systeem van de WHW en de gehanteerde wetgevingstechniek, waardoor ook de minder voor de hand liggende relevante wetsbepalingen worden ontsloten en de consistentie bij de toepassing beter is bewaakt.

Naar publicatielijst Naar boven

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst