WHW pocket 2010

WHW wettenpocket 2010 (6e editie)Dit is de zesde druk, editie 2010, van de pocket van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en Experimentenwet Vooropleidingseisen, Selectie en Collegegeldheffing. De wetteksten in deze druk zijn bijgewerkt tot de op 1 december 2009 uit de tot dan verschenen Staatsbladen bekende stand van zaken, met inbegrip van de inwerkingtredingbesluiten tot die datum.

In deze editie zijn echter ook - in cursief lettertype direct achter het geldende wetsartikel - de integrale artikelwetteksten opgenomen zoals deze zullen luiden na de volledige inwerkingtreding van de wetsvoorstellen Versterking bestuur (Kamerstukken 31 821), Fusietoets in het onderwijs (32 040) en Accreditatie tweede fase. Deze wijzigingen zijn ook vindbaar via de index omdat deze naar wetsartikelen verwijst. De index is bovendien reeds aangevuld met belangrijke trefwoorden uit deze wetsvoorstellen. Eerstgenoemd wetsvoorstel is op 2 juli 2009 door de Tweede Kamer aanvaard. De desbetreffende teksten liggen daarmee vast. Het tweede wetsvoorstel is op 28 augustus 2009 bij de Tweede Kamer ingediend en is dus nog vatbaar voor nota van wijziging en amendement. Het derde wetsvoorstel is in de herfst van 2009 ingediend.

Het redactionele toelichtend commentaar is natuurlijk nog steeds vooral gericht op het geldend recht, maar aan het slot is ook uitvoerig ingegaan op een aantal wijzigingselementen.

Deze pocket is bedoeld voor bestuurders, managers, beleids- en stafmedewerkers en actieve studenten, die niet (ook) de volledige losbladige uitgave, met uitvoerig algemene en artikelsgewijs toelichtend commentaar en alle relevante overige regelgeving betreffende het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs, nodig achten. Voor hen vult deze pocket, met name door de uitvoerige index en verschillende andere zoekmogelijkheden, een leemte.

Voor degene die regelmatig met allerlei hoger-onderwijsregelgeving werkt, en voor vakjuristen, is deze ‘light-edition’ een ‘meeneem- of thuiswerkexemplaar’. Het is evident dat deze pocket voor hen de losbladige editie in de vier bekende blauwlinnen banden niet vervangt.

 • Deze editie wordt ten minste eenmaal per jaar volledig bijgewerkt en heeft daardoor een unieke actualiteit. Bij een majeure wetswijziging zal tussentijds een nieuwe editie verschijnen.
 • Bijzonder kenmerk is de ruim bemeten toelichting en leeswijzer ‘hoe gebruik ik de WHW’, en ‘waar staat wat’. Deze bevat ook een beknopt overzicht over de hoofdstukken WHW en vele sleutelbepalingen daarin. De toelichting stipt tevens in 2004-2009 ingevoerde wetswijzigingen aan en blikt verder vooruit.
 • De derde bijzondere kwaliteit is de zeer uitvoerige index. Die brengt u met een enkel trefwoord naar het wetsartikel dat u nodig heeft, ook zonder juridische opleiding of ervaring met de WHW, ook als het trefwoord zelf niet in de wet voorkomt.

U kunt met deze pocket op verschillende manieren bij de juiste wetsinformatie komen:

 • Met behulp van de zeer uitvoerige ‘intelligente’ alfabetische index, die een grote hoeveelheid trefwoorden bevat waarmee ook de snel over het hoofd geziene, maar toch relevante, wetsinformatie wordt ontsloten.
 • Centraal trefwoord bij de hantering van de WHW is het trefwoord ‘reikwijdte’; u komt dan uit bij bepalingen over het toepassingsbereik en bij begripsomschrijvingen. Daarmee bepaalt u of een wetsartikel op u of uw instelling van toepassing is. Zie ook paragraaf 4 van de toelichting.
  In geval van twijfel – en dat kan zeker over de strekking en impact vaker voorkomen; ook de wetgever vergist zich hierin – raadpleegt u een deskundig adviseur.
 • Via de steekwoorden in de marge van de wetstekst waarvan achter de index een lijst is opgenomen.
 • Via de inhoudsopgave met de kopjes van de wetshoofdstukken en wetstitels;
 • Via de koptekstjes boven alle hoofdstukken, titels, paragrafen en wetsbepalingen.
 • Door het gebruik van de definitiebepaling in artikel 1.1 van de wet.
 • Via de toelichting die direct hierna volgt en die, algemeen en ook per hoofdstuk, de hoofdlijnen en de sleutelartikelen van de WHW aantipt. Zo krijgt u tevens inzicht in het systeem van de WHW en de gehanteerde wetgevingstechniek, waardoor ook minder voor de hand liggende relevante wetsbepalingen worden ontsloten en de consistentie bij de toepassing beter is bewaakt.

Naar publicatielijst Naar boven

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst