TriasNet Consultants bevorderen interne en externe samenwerking met dynamische spelregels, zodat de samenhang tussen inhoud, werkwijze en resultaat verbetert.

Wij richten op beleid- en organisatieanalyse en vormen resultaatgerichte patronen voor evenwichtig samenwerken tussen organisatieonderdelen en de buitenwereld. Wij zijn specialist in de vertaling van beleids- en bestuursinitiatieven in dynamische spelregels in allerlei vorm en in de uitvoering ervan, waar nodig met in breng van meer juridische instrumenten:

 • werkafspraken en procesregie
 • bestuurlijke afspraken
 • overeenkomsten
 • statuten
 • gentlemen’s agreements
 • wet- en regelgeving
 • convenanten
 • reglementen
Deze worden doordacht ingebed in verschillende beleidsinstrumenten door de ervaring als adviseurs van het management bij fusie, reorganisatie, begeleiding van complexe projecten, vormgeving van samenwerkingspatronen, ontwikkeling van personeelsondersteuning en systemen voor kennisoverdracht. Interventies vinden plaats in verschillende domeinen:

Bestuur

Beleid

Organisatierecht en organisatiekunde

 • bestuursanalyse, organisatie advies
 • bestuurlijk-juridische vormgeving
 • organisatiecultuur - bestuursstructuur
 • netwerkorganisatie
 • herschikking van werkprocessen
 • strategisch advies
 • coaching en sparring

Effectief functioneren

 • strategisch advies
 • beleidsanalyse en beleidsadvies
 • vertalen van beleid in actie
 • vorming samenwerkingsarrangementen
 • herijken balans tussen organisatieonderdelen
 • meewerkend uitvoeren
 • project(bege)leiding
 • projectorganisatie en procesbegeleiding
 • interim management
 • haalbaarheid- en krachtenveldanalyse
 • losmaken van vastgelopen werk
 • hrm+ en competentiemanagement
 • seminars en workshops

Faciliteren van projecten en mensen

 • structuurvorming van organisaties
 • design van statuten, reglementen
 • ontwerpovereenkomsten en convenanten
 • organisatierechtelijke vertaling van beleid
 • wetgeving, statuten, en interne reglementering
 • bestuurlijke mediation en arbitrage

Handen en voeten van het proces

Management

Beleids- en bestuursrecht

TriasNet Consultants werken vanuit de identificatie en evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rollen en taken op individueel-, groeps-, en organisatieniveau. Het gaat dan om cultuurbeïnvloedende structuren, eventueel met interventies op het niveau van:

Dit geldt bij (strategische) beleidsprocessen, voor organisatieverandering en uitvoeringskwesties die worden geïndiceerd door veranderingen van beleid of verandering in de maatschappelijke omgeving. TriasNet Consultants zien daarbij onder andere op:

 • machts en krachtsverdeling
 • communicatie en “veilige” samenwerking
 • afspraken over werkprocessen
 • mechanismen om dilemma’s te beslissen
 • voorkoming van (belangen-)conflicten
 • intern en extern draagvlak
 • efficiënt, effectief en verantwoord werken
 • interfaces tussen beleid, bestuur en hrm
 • het bezien vanuit verschillende disciplines
 • betrekken van alle standpunten

TriasNet Consultants staan voor een integrale benadering van vraagstukken die leidt tot een “tangbeweging”. Zij zoeken de optimale volgorde der dingen:

Focus op de mensen waarvan de organisatie het moet hebben Focus op de organieke structuur waarin organisatie, bedrijf en medewerkers draaien
Eerst persoonlijk functioneren, vervolgens het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het persoonlijk opereren in een bedrijfscultuur, om die zo beide te verbeteren. Eerst de organisatie, dan de eenheden en vervolgens de personen en die daarbinnen opereren, zoekend naar betere werkpatronen en samenwerking
naar lijst opdrachtgevers naar lijst opdrachten
naar handout (NL) naar brochure
naar slide show naar diensten en instrumenten

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst