WHW Pocketeditie 2021

Redactie en toelichtend commentaar: mr. P.C. Kwikkers
Achttiende druk, 2021
Uitgegeven door TriasNet Consultants

Deze pocket, leerboek en naslagwerk voor achtergronden van beleid en recht, meeneemversie van de WHW en wijzigingen ervan, wordt sinds 2005 gewaardeerd door bestuurders, beleidmakers en politici, docenten, onderzoekers en studenten met of zonder bestuursfunctie.
De WHW is omvattend en soms niet gemakkelijk toe te passen. Hantering èn naleving vragen inzicht. Deze pocket beoogt een bijdrage te leveren aan WHW-proof handelen en daarmee aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten en beleid. Dit boek is onmisbaar voor de beleidsjuridische ondersteuning van goed bestuur en beleid.
Het Toelichtend Commentaar schetst de gedachten achter de wet en geeft op die basis uitleg van en commentaar op regels, beleid en plannen, uitvoering en organisatie. Het behandelt systematiek, leerstukken, sleutelbegrippen en interpretatie en gaat in op de juridische, bestuurlijke en beleidsmatige rationale. Kritische analyse van beleid, regelgeving en uitvoering is niet geschuwd en dan blijkt dat er veel humor en ironie in de wet zit verstopt.
Hoger onderwijs en wetenschap zijn dynamisch en complex en er wordt voortdurend aan beleid en regelgeving gesleuteld; daarom is soms nog steeds extern beleidsjuridisch advies nodig.

Deze pocket bevat:

  • Wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2021.
  • De wetswijzigingen die door de Tweede Kamer zijn aanvaard, naar de stand van zaken op 10 december 2020 (cursief).
  • Jaarlijks volledige bewerking dus unieke actualiteit.
  • Kritisch toelichtend commentaar en leeswijzers.
  • Hangende wetswijzigingen voor zover bekend.
  • Kroniek van wetswijzigingen na 2003 en voorgenomen beleid.
  • Dit jaar inclusief een ‘Coronaparagraaf’.
  • De uitgebreide ‘intelligente’ index brengt u naar de wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische achtergrond of ervaring met de WHW, ook als uw trefwoord in de wet niet voorkomt.

Behalve de hierboven genoemde Coronaparagraaf, vindt u ook dat er voor het eerst sinds 100 jaar weer iets beweegt in het levensbeschouwelijke domein, een passage over schermutselingen in verkiezingstijd, en andere ontwikkelingen in beleid en recht zoals taal en toegankelijkheid en bsa, internationalisering, Europa en diversiteit. U vindt aanscherpingen en aanvulling over de kwaliteit van overheid en wetgeving, experimenten, onderwijsbestel en opleidingssoorten, OER en tentamens, de relatie tussen student, instelling en overheid, academische vrijheid, rechtsbescherming, leenstelsel, arbeidsmarkt en intellectuele eigendom. Ook is meer gecentreerd aandacht besteed aan een vergeethoekje in de WHW: onderzoeksbestel,, onderzoekfinanciering, lectoren en open science.

Prijs per stuk: € 55,00, inclusief BTW en verzendkosten (€ 50,46 + €4,54 BTW).
Publicatie in de eerste week van januari 2021.
Uw bestelling ontvangt u in de regel binnen vijf werkdagen.

WHW BESTELLEN

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst