Rechtsgrondslag voor vervallen van studiepunten aan universiteiten en hogescholen vervallen

Door de inwerkingtreding van de wetwijziging Versterking bestuurskracht (Stb. 2016, 273/327; zie ook amendement TK 34 251, nr. 80/93) bevat de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vanaf 1 januari 2017, tot zo lang dit duurt, geen enkele formele rechtsgrond meer voor een beperking van de geldigheidsduur van een gehaalde tentamens of voor het vervallen van studiepunten aan universiteiten en hogescholen.

Zo'n wettelijke grondslag is vereist; zonder die kunnen en mogen geen studiepunten vervallen. Verval is immers juridisch gezien een soort van onteigening. Rechtmatig verkregen rechten die - indien voldoende punten zijn gehaald en aan de overige voorwaarden is voldaan - een getuigschrift met civiel effect en een beschermde B- of M-graad opleveren, mogen in het Nederlandse recht zonder duidelijke grondslag in de formele wet worden ontnomen.
Beperkende bepalingen in de van toepassing zijnde onderwijs- en examenregelingen (OER), moeten daarom nu juridisch als nietig en onverbindend worden gekwalificeerd.

De Staten-Generaal beoogde het vervallen van studiepunten weer slechts in één precies omschreven hoge uitzondering mogelijk te maken. Dit was altijd al door de wetgever bedoeld, maar werd in de praktijk steeds meer door universiteiten en hogescholen genegeerd. Die strijd met de wet werd zelfs 'gedekt' door rechterlijke uitspraken - hoe fout ook - van het College van beroep voor het hoger onderwijs. Echter: ook die hoge uitzonderingsgrond geldt vanaf 1 januari 2017 niet. Dat betekent dat studiepunten momenteel in geen enkel geval en om geen enkele reden kunnen vervallen.

Meer uitleg vindt U in para 5.7.17, WHW pocketeditie 2017, uitgegeven door Sdu-Uitgevers.

Alle studenten wier studiepunten volgens de instelling zijn vervallen of van wie gehaalde studiepunten later nog kunnen vervallen, kunnen van dit ‘openstaand venster’ gebruik maken. Dat kan voor alle opleidingen in het hoger onderwijs; met inbegrip van alle associate-degreeprogramma's.
U dient echter zeer snel actie ondernemen om Uw recht veilig te stellen, omdat voor de hand ligt dat de minister dit 'venster' snel zal willen sluiten en instellingen zullen trachten hun beperkende bepalingen in hun OER te handhaven.

  1. Klik op de rode vervolgbutton onderaan dit venster om actie te ondernemen om Uw rechten te beschermen. Deze actie is alleen via deze website mogelijk.
  2. De in uw e-mailprogramma verschijnende e-mail bevat de standaardovereenkomst met ons en omvat de opdracht om namens U twee stipuleringsbrieven aan Uw instelling te zenden.
  3. Vul de gevraagde gegevens volledig en zorgvuldig in de e-mail in.
  4. Verzend de e-mail. U ontvangt dan eerst een automatische verzendbevestiging.
  5. Maak vanaf uw persoonlijke rekening € 120,00 (€ 99,17 netto + € 20,83 BTW) over op rekeningnummer NL54 INGB 0691 1283 16, t.n.v. Maatschap TriasNet te Boskoop.
    Vermeld bij de betaling a) uw studentnummer en b) de naam van uw instelling.

Uw opdracht is rechtsgeldig en wordt uitgevoerd nadat wij betaling hebben ontvangen.

NB. Controleer s.v.p. zorgvuldig welke adressen U aan ons moet opgeven !
NB. Beschikt U alleen over de postadressen van bedoelde instellingsorganen OF eisen zij formeel dat zij (ook) per gewone post worden aangeschreven, dan geeft U alleen postadressen op.
I.v.m. extra handlingskosten betaalt U dan € 140,00 (€ 115,70 + € 24,30 BTW).

Verder naar de redelijkheidstoets WHW Wettenpocket

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

Hogeronderwijsrecht