Beroep tegen afwijzing van behoud/herstel van uw studiepunten

Uw instellingsbestuur en/of examencommissie, heeft u eerder bericht dat zij niet al uw rechten op studiepunten erkent, of heeft geweigerd daarover een beslissing te nemen zoals door ons verzocht. Dit doet niet per se iets af aan uw rechten zoals wij deze in uw verzoeken aan het instellingsbestuur en uw examencommissie hebben uiteengezet en die de (op dit onderdeel op 1 januari 2017 gewijzigde) Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) waarborgt.

Tegen dit besluit / deze besluiten staat administratief beroep open bij het College van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Dat beroep moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit zijn ingediend. Wij kunnen dit namens u doen. Op die basis voert u dan zelf het (de) op grond van artikel 7.61, derde lid, WHW wettelijk verplichte schikkingsgesprek(ken) en indien u geen minnelijke schikking bereikt, verdedigt u vervolgens zelf uw zaak bij het CBE. Echter: indien u dit wenst kunt u apart daarvoor onze bijstand inroepen.

Meer uitleg over deze materie vindt U in onze WHW pocketeditie (zie de homepage).

 1. Klik op de groene button onderaan dit venster opdat wij tijdig een beroepschrift voor u indienen. De in uw e-mailprogramma verschijnende e-mail omvat de opdracht en machtiging daartoe.
 2. Vul de gevraagde gegevens volledig in de e-mail in en controleer deze s.v.p. zorgvuldig.
 3. Overweeg goed welke bijkomende bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden hierbij nog een rol (kunnen) spelen en waarom dat zo is. Noteer deze kort maar zo specifiek mogelijk in het daarvoor bestemde venster. Bij die bijzonderheden moet u, onder andere, denken aan:
  1. het bestuurslidmaatschap van een studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid,
  2. lidmaatschap van een opleidingscommissie, opleidingsbestuur, medezeggenschapsraad, deelraad of studentenraad,
  3. bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten die volgens het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs,
  4. ziekte, zwangerschap, bevalling,
  5. handicap of chronische ziekte,
  6. bijzondere familieomstandigheden,
  7. een onvoldoende studeerbare opleiding,
  8. andere bijzondere omstandigheden waarin u als student verkeert,
  9. andere redenen die, indien niet gehonoreerd, zouden leiden tot overwegende onbillijkheid.
 4. Verzend de e-mail. U ontvangt dan eerst een automatische verzendbevestiging.
 5. Maak vanaf uw persoonlijke rekening € 363,00 (€ 300,00 netto + € 63,00 BTW) over op rekeningnummer NL54 INGB 0691 1283 16, t.n.v. Maatschap TriasNet te Boskoop en vermeld bij die betaling uw studentnummer en de naam van uw instelling.

Wij wijzen erop dat dit CBE geen onafhankelijke rechter is en vrij vaak in het voordeel beslist van het bestuursorgaan (nu het instellingsbestuur en/of de examencommissie). Er is daarna “hoger beroep” mogelijk op een onafhankelijker rechter – tevens hoogste instantie. Dat is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het is niet uit te sluiten dat u voor de keus komt om daarbij (hoger) beroep in te stellen. Die fase, mocht u die willen aangaan, ondersteunen wij niet via een webservice. Uw juridische onderbouwing van dat (hoger) beroep, wijkt dan in de basis niet af van wat wij tot dan toe hebben aangevoerd. In die fase komen juridische grondbeginselen – opnieuw – aan de orde, naast argumenten tegen bijzonderheden in de onderbouwing van de uitspraak van het CBE.

Verder naar het beroep

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst