Beroep en hoger beroep tegen afwijzing van behoud/herstel van uw studiepunten

Uw instellingsbestuur en/of examencommissie, heeft u eerder bericht dat zij niet al uw rechten op studiepunten erkent, of heeft geweigerd daarover een beslissing te nemen zoals door ons verzocht. Dit doet naar ons oordeel niets af aan uw rechten zoals wij deze in uw verzoeken aan het instellingsbestuur en uw examencommissie hebben uiteengezet en die de (op dit onderdeel op 1 januari 2017 gewijzigde) Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) waarborgt.

Tegen dit besluit / deze besluiten staat administratief beroep open bij het College van beroep voor de examens (CBE) van uw instelling. Dat beroep moet binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit zijn ingediend. Wij kunnen dit namens u doen.
Op die basis voert u dan zelf het (de) op grond van artikel 7.61, derde lid, WHW wettelijk verplichte schikkingsgesprek(ken) en indien u geen minnelijke schikking bereikt, verdedigt u vervolgens zelf uw zaak bij het CBE. Echter: indien u dit wenst kunt u apart daarvoor onze bijstand inroepen.

Meer uitleg over deze materie vindt U in de WHW pocketeditie 2017, uitgegeven door Sdu-Uitgevers, en in dit venster.

 1. Klik op de groene button onderaan dit venster opdat wij tijdig een beroepschrift voor u indienen. De in uw e-mailprogramma verschijnende e-mail omvat de opdracht en machtiging daartoe.
 2. Vul de gevraagde gegevens volledig in de e-mail in en controleer deze s.v.p. zorgvuldig.
 3. Overweeg goed welke bijkomende bijzondere en/of persoonlijke omstandigheden hierbij nog een rol (kunnen) spelen en waarom dat zo is. Noteer deze kort maar zo specifiek mogelijk in het daarvoor bestemde venster. Bij die bijzonderheden moet u, onder andere, denken aan:
  1. het bestuurslidmaatschap van een studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid,
  2. lidmaatschap van een opleidingscommissie, opleidingsbestuur, medezeggenschapsraad, deelraad of studentenraad,
  3. bestuurlijke of maatschappelijke activiteiten die volgens het instellingsbestuur mede in het belang zijn van de instelling of van het onderwijs,
  4. ziekte, zwangerschap, bevalling,
  5. handicap of chronische ziekte,
  6. bijzondere familieomstandigheden,
  7. een onvoldoende studeerbare opleiding,
  8. andere bijzondere omstandigheden waarin u als student verkeert,
  9. andere redenen die, indien niet gehonoreerd, zouden leiden tot overwegende onbillijkheid.
 4. Verzend de e-mail. U ontvangt dan eerst een automatische verzendbevestiging.
 5. Maak vanaf uw persoonlijke rekening € 242,00 (€ 200,00 netto + € 42,00 BTW) over op rekeningnummer NL54 INGB 0691 1283 16, t.n.v. Maatschap TriasNet te Boskoop.
  Vermeld bij de betaling a) uw studentnummer en b) de naam van uw instelling.
  Uw opdracht is rechtsgeldig en wordt uitgevoerd nadat wij betaling hebben ontvangen.

Wij wijzen erop dat dit CBE geen onafhankelijke rechter is en vrij vaak in het voordeel beslist van het bestuursorgaan (nu het instellingsbestuur en/of de examencommissie). Er is daarna “hoger beroep” mogelijk op een onafhankelijker rechter – tevens hoogste instantie. Dat is het College van beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag (CBHO). Het is niet uit te sluiten dat u voor de keus komt om bij dat CBHO in (hoger) beroep te gaan. Die fase, mocht u die willen aangaan, ondersteunen wij niet via een webservice. Uw juridische onderbouwing van dat (hoger) beroep, wijkt dan in de basis niet af van wat wij tot dan toe hebben aangevoerd, maar er kunnen wel aanvullende bijzondere (persoonlijke) omstandigheden een rol spelen. Ook komen in die fase juridische grondbeginselen – opnieuw – aan de orde, naast argumenten tegen bijzonderheden in de onderbouwing van de uitspraak van het CBE.

Verder naar het beroep WHW Wettenpocket

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

Hogeronderwijsrecht