Beroep inzake studiepunten - Aanvraag

Mijn verzoek aan TriasNet Consultants:

Aan TriasNet Consultants,

Hierbij verzoek ik Uw bureau om namens mij mijn rechten op studiepunten die te boek staan als eerder vervallen, of welke zouden (kunnen) komen te vervallen, op de op uw website en in deze e-mail omschreven wijze te claimen dan wel te (her-)bevestigen.

Mijn verzoek is tevens aan te merken als opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. Burgerlijk Wetboek.

Hiermee machtig ik tevens mr. P.C. Kwikkers om namens mij mijn beroepschrift terzake in te dienen.

Ik ben mij met betrekking tot deze dienstverlening bewust van het volgende:

 1. Ik verleen deze opdracht alleen voor mijzelf en als rechthebbende student.
  Om dit te verifiëren, gebruik ik mijn persoonlijke bankrekening voor mijn betaling.
  Mijn opdracht en machtiging gelden nadat u mijn betaling heeft ontvangen.
 2. Elke opdracht betreft één opleiding aan één instelling. Als ik twee of meer opleidingen volg, kan ik u – indien gewenst – voor elke andere opleiding een aparte opdracht geven en machtigen.
 3. Zonder mijn volledige en juiste invulling van onderstaand gevraagde gegevens en ontvangst van betaling, kunt u mijn beroepschrift niet indienen.
 4. Ik ben verantwoordelijk voor de juistheid van mijn gegevens.
 5. Mijn gegevens zijn vertrouwelijk en worden alleen gebruikt voor het beroepschrift.
 6. Zo spoedig mogelijk nadat betaling is ontvangen, dient u namens mij het beroepschrift in. Op het adres waarvandaan mijn e-mail is verzonden, ontvang ik bericht als deze zijn verzonden. Daarmee is deze opdracht afgerond. Mijn betaling dient alleen ter vergoeding van de service zoals hier omschreven, omvat geen andere dienstverlening en is niet terugvorderbaar.
 7. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het voeren van in artikel 7.61, derde lid, van de WHW bedoelde schikkingsgesprek, alsmede voor de verdere behandeling van het beroep en mijn zitting bij het College van beroep voor de examens.
 8. Ik ben mij ervan bewust dat het CBE geen onafhankelijke rechter maar een administratief beroepsorgaan en dat zo nodig en indien door mij gewenst, na die uitspraak nog “hoger beroep” open staat op een onafhankelijker rechter – tevens hoogste instantie – het College van beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag (CBHO). Ook die actie valt buiten onderhavige opdracht.
 9. Het beroepschrift dat u namens mij verzendt, is voor strikt persoonlijk gebruik voor het doel waarvoor bedoeld. Ik verbind mij tot vertrouwelijkheid en mag de aan mij verstrekte informatie niet voor eigen gebruikt doorgeven aan derden. Als ik dat toch doe, dan betaal ik u op eerste aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst een schadevergoeding van € 750,- per overtreding.
 10. Een organisatie of natuurlijke persoon die uw model © of een afgeleide ervan direct of indirect bedrijfsmatig inzet, non-profit of for-profit, wordt civielrechtelijk aansprakelijk gesteld met een schadeclaim van € 300.000 en een bedrag van € 1.000 euro per individuele schending.
 11. Uw algemene voorwaarden zijn van toepassing, tenzij hierboven daarvan is afgeweken.

Ik heb kennisgenomen van de informatie op de TNC-website, dit en het bovenstaande begrepen, en ik verklaar mij daarmee zonder voorbehoud akkoord door middel van verzending van deze e-mail.

Ik maak hiertoe het verschuldigde bedrag vanaf mijn persoonlijke bankrekening aan uw bureau over.

Mijn gegevens zijn:

Algemene gegevens

E-mailadres alleen invullen indien dit College digitale indiening eist of toestaat.
Persoonlijke gegevens

NB. Dit verzoek kan alleen voor één opleiding worden ingevuld. Als U twee of meer opleidingen volgt waarvoor U uw recht wilt stipuleren, dan dient U dit formulier voor elke opleiding apart in te vullen en daarvoor betaling te doen.

Persoonlijke omstandigheden

Controleer zorgvuldig welk adres van het College van beroep voor de examens U opgeeft en of dat College digitale en/of postverzending vereist.

U betaalt € 363,- (€ 300,00 netto + € 63,- BTW) op rekeningnummer NL54 INGB 0691 1283 16, t.n.v. Maatschap TriasNet te Boskoop. Vermeld bij de betaling uw studentnummer en de naam van uw instelling.

View Peter Kwikkers's profile on LinkedIn

HO-Management

De WHW in de toekomst